Einsteinův podzim 2015 se Slezskou univerzitou v Opavě

Přednášky v níže uvedeném seznamu jsou popularizační; jejich cílová skupina je zejména laická veřejnost zajímající se o pokrok ve vědě. Všichni zájemci jsou na ně srdečně zváni! Upozornění: datum a čas přednášek se může z nepředvídatelných příčin změnit – sledujte proto tuto stránku, náš Twitter nebo Facebook. Těšíme se na viděnou!

su-news-shadow.jpg

Pondělí 7. září – začátek Einsteinova podzimu 2015, oficiální vyhlášení studentské soutěže děkanem FPF Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc.

Plakát Einsteinova podzimu 2015 Profilové foto Einsteinova podzimu 2015 Plakát studentské soutěže EinPo2015

su-news-shadow.jpg

Pátek 16. října – vystoupení Einsteinova podzimu 2015 (děkan FPF Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. a student Vojtěch Sysel jako reinkarnace Alberta Einsteina) v pořadu České televize Dobré ráno: odkaz na první část a druhou část.

ČT Dobré ráno

su-news-shadow.jpg

Noc z pátku 16. na sobotu 17. října, Horní náměstí – koule před Hláskou transformována na černou díru. Foto: náměstek primátora pan Mgr. Dalibor Halátek, převzato z Facebookového účtu.

su-news-shadow.jpg

Sobota 17. října, Obecní dům Opava, Sál purkmistrů

Plakát přednášky prof. J. Bičáka Prof. Bičák v akci

Najdete zde také více fotografií a videosestřih s rozhovory z přednášky prof. Bičáka.

Od března 2016 je k dispozici kompletní videozáznam.

su-news-shadow.jpg

Čtvrtek 22. října, odpoledne, Horní náměstí a centrum Opavy – reinkarnace mladého Alberta Einsteina v podání studenta fyziky FPF SU v Opavě Vojtěcha Sysla zvala okolojdoucí na přednášku Dr. Jiřího Grygara. Einsteinovo zhmotnění v centru Opavy se bude opakovat každý čtvrtek odpoledne (s výjimkou čtvrtka 29. října).

su-news-shadow.jpg

Pátek 23. října, 1700–1830, Obecní dům Opava, Sál purkmistrů – přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha): Prolínání obecné teorie relativity s astronomií

Anotace: Astronomická pozorování byla klíčová pro ověření překvapivých důsledků platnosti obecné teorie relativity (OTR) od samého počátku. Díky pokroku astronomické pozorovací techniky se přesnost těchto ověření neustále zvyšuje. Astronomie a astrofyzika naopak těží z OTR zejména díky objevům gravitačních čoček a mikročoček, černých děr a veleděr a zcela zásadně při ověřování platnosti modelů rozpínajícího se vesmíru.

Plakát přednášky Dr. Grygara

Více fotografií z přednášky Dr. Grygara najdete na ow.ly/TTlFb.

Od března 2016 je k dispozici kompletní videozáznam.

su-news-shadow.jpg

Sobota 31. října, Obecní dům Opava, Sál purkmistrů

  • 1500–1600 – přednáška prof. Marka A. Abramowicze (Göteborg University, Švédsko): Realne czarne dziury / The really existing black holes (jazyk zvolí posluchači)
  • Anotace: Přednáška bude o astrofyzikálních černých dírách s důrazem na "astrofyzikálních". Budu diskutovat observační důkazy pro existenci černých děr v naší i v jiných galaxiích. Na začátku (seriózně) vysvětlím, co je horizont událostí (okolo 10 minut) – toto bude jediná teoretická problematika mé přednášky. Budu prezentovat mnoho ilustrací z reálných observačních dat, nějaké animace apod.

    Annotation: My lecture will be on astrophysical black holes, with the stress on "astrophysical". I will discuss the observational evidence for the existence of black holes in our and other galaxies. I will start with a (serious) explanation of what the event horizon is (about 10 minutes). This will be the only theoretical issue during my talk. I will present a lot of illustrations from the real observational data, some animations, etc.

  • 1630–1730 – přednáška prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. (Ústav fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě): Nahé singularity

Více fotografií z duální přednášky prof. Abramowicze a prof. Stuchlíka najdete na ow.ly/U7JS1.

Od března 2016 je k dispozici kompletní videozáznam.

su-news-shadow.jpg

1.–5. listopadu – na Ústavu fyziky FPF SU v Opavě se koná RAGtime 17 – další ročník mezinárodní vědecké konference věnované relativistické fyzice kompaktních objektů, zejména černých děr a neutronových hvězd. Několik záběrů z konference najdete na www.slu.cz/fpf/cz/clanky/ragtime-17.

su-news-shadow.jpg

Pondělí 9. listopadu, sekretariát děkana FPF Slezské univerzity v Opavě – termín předložení příspěvků do studentské soutěže. Pozor: původní termín 2. listopadu prodloužen!

Plakát studentské soutěže EinPo2015

su-news-shadow.jpg

Úterý 10. listopadu, 1530–1700, Obecní dům Opava, Sál purkmistrů – přednáška doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc. (Institut teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha): Albert Einstein, filosof a vědec

Více fotografií z přednášky doc. Langera najdete na ow.ly/UwUP1.

su-news-shadow.jpg

Středa 25. listopadu – vyhlášení výsledků studentské soutěže (na den výročí odeslání článku s rovnicemi gravitačního pole k publikaci). Pozor: Termín vyhlášení je odložen o týden na středu 2. prosince 2015. Během tohoto týdne hodnotí členové jury soutěžní příspěvky v obou kategoriích (2 v sekci vědecké, 9 v sekci umělecké), aby ve středu 2. prosince vpodvečer mohly být vyhlášeny konečné výsledky.

Plakát studentské soutěže EinPo2015

su-news-shadow.jpg

Čtvrtek 26. listopadu, 1630–1800, Bezručovo nám. 13, posluchárna B1 – přednáška RNDr. Petra Slaného, Ph.D. (Ústav fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě): Kosmologická konstanta: Einsteinova chyba nebo šťastné vnuknutí?

Anotace: V roce 1917, necelé dva roky po formulaci obecné teorie relativity představil Einstein první kosmologické řešení – statický model vesmíru. Jeho existence vyžadovala dodatečné rozšíření základních rovnic o tzv. kosmologický člen charakterizovaný kosmologickou konstantou. Traduje se, že poté, co Edwin Hubble prokázal rozpínání vesmíru, označil Einstein zavedení kosmologického členu za „největší chybu svého života“. Dnešní astronomická pozorování ale ukazují, že spíše než o chybu se jedná o další projev jeho geniality a kosmologická konstanta se tak opět dostává na výsluní, byť v poněkud odlišné roli.

su-news-shadow.jpg

Pondělí 30. listopadu, 1700–1830, Bezručovo nám. 13, posluchárna B1 – přednáška RNDr. Josefa Juráně, Ph.D. (Ústav fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě): Kosmické záření. (Součástí přednášky bude exkurze na detektory kosmického záření v půdních prostorách budovy na Bezručově nám. 13)

Anotace: Naše Země se na své pouti vesmírným prostorem nepřetržitě sráží s kosmickým materiálem a zářením, které přicházejí z různých končin vesmíru. Těmto srážkám je Země vystavena neustále. Budeme si povídat o tom, co přesněji míníme pojmem kosmické záření, z čeho se skládá, jaké má vlastnosti, jak ho lze detekovat apod. Zmíníme se také o experimentu měření vysokoenergetického kosmického záření na půdě Slezské univerzity. Součástí přednášky bude exkurze na půdu samotnou, kde je umístěn detektor kosmického záření (budova na Bezručově náměstí 13).

Od března 2016 je k dispozici kompletní videozáznam.

su-news-shadow.jpg

Úterý 1. prosince, od 1700, Hradecká 17, odpočívárna nad posluchárnami – přednáška RNDr. Mikuláše Gintnera, Ph.D. (Žilinská univerzita): O podivnom mikrosvete. (Otázky, ktoré ste vždy túžili položiť, ale nebolo komu.) Návštěvníci mohou zaparkovat auta v areálu Hradecké 17.

Anotace: Pri skúmaní sveta malých rozmerov narazili fyzici na podivné správanie hmoty, ktoré sa prieči našej intuícii a zdá sa byť len ťažko akceptovateľné zdravým rozumom. Ako sa tieto zvláštnosti prejavujú? Prečo by sme to mali fyzikom uveriť? Ako to robia? Čím sa to líši od vykladania kariet? Stojí to za tie peniaze? Je Higgsov bozón naozaj božská častica? Máme sa báť, že urýchľovač v CERNe vyrobí čiernu dieru? Priestor na tieto i podobné otázky bude počas besedy, ktorá začne krátkou úvodnou prednáškou „O podivnom mikrosvete“ a skončí, keď to publikum prestane baviť.

Přednáška Dr. Gintnera 4

su-news-shadow.jpg

Středa 2. prosince – vyhlášení výsledků studentské soutěže (na den výročí publikace Einsteinova článku s rovnicemi gravitačního pole – zde jsou odkazy na německý originál a anglický překlad). Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 prací, z toho 2 v sekci vědecké, 9 v sekci umělecké.

Pobrobnou informaci o výsledcích najdete na ow.ly/VopK3. Kliknutím na níže zobrazené náhledy vítězných prací lze zobrazit jejich kompletní verze (s výjimkou článků omezených copyrightem nakladatele).

V sekci vědecké byly uděleny dvě první ceny, a to Bobiru Toshmatovovi a Armanu Tursunovovi, doktorandům v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika, z nichž každý obeslal soutěž souborem čtyř publikovaných vědeckých článků. Z níže uvedených náhledů vedoucí odkazy vedou na abstrakty, plné texty však z copyrightových důvodů nemusejí být dostupné.

Soutěžní články Bobira Toshmatova:

Soutěžní články Armana Tursunova:

V sekci umělecké, jejímž cílem byla co nejlepší umělecká reflexe idejí obecné teorie relativity, zvítězila dvojice autorek Simona Beerová a Vendula Doubravská, studentky druhého ročníku bakalářského oboru Astrofyzika s koláží A Space Odyssey (s podtitulem From Kruskal underwear Autumn collection 2015).

Plakát studentské soutěže EinPo2015 2. místo v umělecké sekci

Druhé místo patří básnickému souboru Teď studenta 1. ročníku navazujícího magisterského studia AVT Ondřeje Hložka. Třetí místo získal student student bakalářského oboru Němčina pro školskou praxi Michal Řezníček za prózu Hora. Další pořadí nebylo stanoveno, děkan FPF však ocenil invenčnost a vysokou úroveň všech přihlášených prací a naznačil, že v příštích letech by podobná soutěž mohla být vyhlášena znovu.

Vítězná práce je reflexí tzv. Kruskalova diagramu znázorňujícího kauzální strukturu prostoročasu černé díry, jenž je standardní součástí univerzitních kurzů obecné teorie relativity. Obvyklá forma Kruskalova diagramu popisující pád částice přes horizont černé díry do oblasti pod horizontem, odkud již není návratu, a nakonec do singularity, vypadá podobně jako na následujícím obrázku. Podrobněji si lze o Kruskalově diagramu a jeho významu přečíst na ow.ly/VrKhb (v dolní čtvrtině stránky). Ideálním řešením je však přihlásit se ke studiu astrofyziky na FPF SU v Opavě:-)

Kruskal plus

su-news-shadow.jpg

Pátek 4. prosince, Obecní dům Opava, Sál purkmistrů

  • 1500–1630 – přednáška prof. RNDr. Jana Novotného, CSc. (Masarykova univerzita Brno): 100 let obecné teorie relativity
  • Anotace: Předevčírem, druhého prosince, tomu bylo sto let od chvíle, kdy ve Věstníku Pruské akademie věd vyšla Einsteinova práce Die Feldgleichungen der Gravitation obsahující rovnice gravitačního pole, jimž se později začalo říkat Einsteinovy. Tím byl položen pevný základ obecné teorii relativity kterou dodnes považujeme za jeden z nejpevnějších pilířů moderní fyziky.

  • 1630–1700 – zakončení Einsteinova podzimu 2015

Po přednášce prof. Novotného, která sklidila – stejně jako předešlé přednášky – velký úspěch, ukončil děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc Einsteinův podzim 2015 krátkým projevem, v němž poděkoval všem posluchačům a organizátorům a naznačil, že se akce v budoucnu může dočkat pokračování. Během rozloučení seznámil posluchače s vítěznými díly studentské soutěže.

su-news-shadow.jpg

EinPo2015 follow-up

Čtvrtek 10. prosince, FPF na Bezručově nám. 13, posluchárna BR-SMUF – studentka 2. ročníku oboru Astrofyzika Simona Beerová (druhá zprava, jedna z vítězek studentské soutěže) upekla a na přednášce se s kolegy podělila o famózní Fyzikální dort, jehož hlavní výzdobou byly Einsteinovy rovnice gravitačního pole i s kosmologickým členem! Tento artefakt byl záhy po představení kolektivně pozřen, takže se s vámi o něj bohužel můžeme podělit už jen prostřednictvím fotografií. Díky, Simono, byl opravdu skvělý! [Poznámka: jeden z autorů těchto stránek (SH, dřepící) měl dílek s druhým členem na levé straně obsahujícím skalární křivost R.]

su-news-shadow.jpg

PF 2016 – tým EinPo2015 Vám v právě začínajícím roce přeje mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a lásky, a last but not least radostné očekávání nových objevů a prostoročasových dobrodružství!

su-news-shadow.jpg

Čtvrtek 11. února 2016 – v časopise Physical Review Letters (přesný odkaz je pod obrázky) a na tiskové konferenci pořádané National Science Foundation byla oficiálně oznámena detekce gravitačních vln předpovězených Einsteinovou teorií gravitace. Sto let po predikci plynoucí z Einsteinových rovnic gravitačního pole vědci detekovali "vlnky" prostoročasu, nepatrné stlačování a roztahování samotného prostoročasu, které se ve formě vlnění šíří rychlostí světla. Gravitační signál dorazil k Zemi od kataklyzmické srážky (splynutí, merger) dvou okolo sebe obíhajících černých děr, z nichž vznikla jedna hmotnější černá díra. Tento jev byl již dříve teoreticky popsán a propočten, ale dosud nebyl pozorován. Časový průběh nepředstavitelně slabých prostoročasových "vlnek" vzniklých splynutím černých děr má charakteristický průběh zvaný "chirp" (česky by se dalo přeložit jako "zacvrlikání", viz obrázky níže). Signál byl zachycen 14. září 2015 oběma zařízeními LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) lokalizovaných v Livingstonu v Louisianě a Hanfordu ve státě Washington, USA. Téměř simultánní detekce (oddělená časovým intervalem 3 milisekund odpovídajícím projekci jejich vzájemné vzdálenosti do směru šíření gravitačních vln dělené rychlostí dvětla) je důležitá pro vyloučení, že signál je lokálního či jiného neastrofyzikálního původu.

Jde o vědeckou událost prvořadého významu a Nobelova cena za fyziku ji patrně nemine. Einsteinova teorie gravitace úspěšně prošla opět dalším experimentálním testem. Proč je přímá detekce gravitačních vln důležitá? (1) Jedná se o poslední predikci Einsteinovy teorie gravitace, která dosud odolávala experimentální verifikaci, (2) Einstein sám se domníval, že gravitační vlny nikdy nebudou v důsledku jejich slabosti detekovatelné. V tom se od nynějška mýlí (ale jistě by tento omyl přijal s radostí). (3) Otevírá zcela nové informační okno pro výzkum černých děr a vesmíru, kromě již známých elektromagnetických a částicových oken. Budeme díky nim schopni dohlédnout do vesmíru mnohem hlouběji do minulosti. (4) Vrhají světlo na způsob, jakým gravitace funguje. (5) Podnítí hledání Teorie všeho, která sjednotí všechny síly ve vesmíru. Einstein by dnes byl jistě velmi šťastný.

Rádi bychom ještě dodali, že jako vedlejší produkt se (6) finance vložené do "cutting edge" technologií používaných na detektorech LIGO (a dalších podobných ve světě) zúročí díky aplikacím, stejně jako se nakonec stalo i u všech ostatních špičkových vědeckých a technických, v krátkodobém horizontu na první pohled "ztrátových" projektů. Technologie běžně a levně dostupné např. v dnešních smartphonech, počítačích, lékařských pokročilých diagnostických přístrojích jako PET, MRI či pro terapii dříve neléčitelných nemocí (s omluvou spoustě dalších nevyjmenovaných aplikací) mají počátek právě v podobných vědeckých projektech základního výzkumu.

Zde je několik dalších odkazů: Gravitational Waves Detected 100 Years After Einstein’s Prediction (Caltech), Einstein's gravitational waves 'seen' from black holes (BBC News), Gravitational waves detected 100 years after Einstein's prediction (NSF Press Release 16-015), Gravitational Waves Observed (Georgia Tech video)Georgia Tech Black Hole Simulation of GW150914 (video), The Announcement: LIGO detects gravitational waves - Press Conference (videozáznam), Oficiální Twitter LIGO.

GW150914a

Obrázky byly převzaty z článku B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, Phys. Rev. Lett. 116, 061102, DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102 (Published 11 February 2016) v souladu s Creative Commons Attribution 3.0 License.

su-news-shadow.jpg

Úterý 16. února 2016 – přidáváme několik "didaktických" odkazů o gravitačních vlnách na stránkách American Association of Physics Teachers, a rozhovor s prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem Astronomického ústavu AV ČR, na DVTV.

su-news-shadow.jpg

Březen 2016 – dodatečně přidáváme odkazy na videozáznamy přednášek proslovených v rámci Einsteinova podzimu 2015. Následující přesměrování Vás zavedou zpět na informace o jednotlivých přednáškách, kde naleznete odkazy na videa:

su-news-shadow.jpg

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby & Stanislav Hledík/Ústav fyziky

GRAFIKA: Ondřej Durczak/ÚF+ITF

Poslední změna: 2016-03-07, 19:29