Badatelská činnost doktorských studentů je podpořena grantem Moravskoslezského kraje

Dne 13.12.2017 se na fakultě poprvé sešli studenti doktorských programů, kteří jsou zapojeni do dotačního programu MSK s názvem „Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě“. Cílem schůzky bylo konkretizovat harmonogram a cíle, kterých by mělo být v rámci řešení projektu dosaženo.

Studenti druhého ročníku doktorského studia oborů archeologie, historie, fyziky a informatiky se v rámci svého studia soustavně podílí na přípravě svých disertačních prací. Tato badatelská činnost je časově velmi náročná, a právě zapojení do programu MS kraje má za cíl tuto činnost podpořit tak, aby se studenti mohli na své studium a výzkumnou činnost více soustředit a zpracovat kvalitní výsledky, které pak budou využity i v praxi. Program má za cíl podpořit vědu a výzkum na Filozoficko-přírodovědecké fakultě a tím přispět k posílení vědeckého profilu jejích odborných pracovišť. Každý ze studentů bude až do roku 2020 plnit podle časového harmonogramu svůj projektový záměr uvedený v programové žádosti. Studenti fyziky se budou věnovat tématu pokročilých metod analýzy signálu v observační radioastronomii a studiu akrečních procesů v okolí černých děr a neutronových hvězd. Student archeologie bude bádat nad rekonstrukcí managementu orby rádlem v pravěku se zaměřením na faktory ovlivňující degradaci vznikající ornice. Vědecká činnost studentky informatiky bude soustředěna na teoretický i aplikovaný výzkum související s vysoce heterogenními počítačovými sítěmi a problematikou LoT/IoE. V oblasti historických věd se výzkum studentky zaměří na téma měst a měšťanské společnosti biskupských panství Mírov-Svitavy v předbělohorském období.

Všechna zmíněná témata tvoří základ badatelského výzkumu naší fakulty a studentům  přejeme, aby se jim výsledků, které si naplánovali, podařilo svým výzkumem dosáhnout.

TEXT: Marie Crhová/proděkanka pro vědu a zahraniční styky