Opatření k předčasnému ukončení Smlouvy o ubytování a poskytnutí slevy kolejného

  • Peter Mlích
  • 31.03.2020
.

Opatření k předčasnému ukončení Smlouvy o ubytování a poskytnutí slevy kolejnéhona kolejích Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

Na základě mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR, oznámení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a vývoje šíření onemocnění COVID-19 jsou pro koleje FPF SU přijata následující opatření.

Studenti ubytovaní na  koleji FPF SU  mohou do  6.4.2020 předčasně ukončit Smlouvu o ubytování bez uplatnění tříměsíční výpovědní lhůty prostřednictvím elektronické výpovědi na adresu eva.gaspierikova@fpf.slu.cz. V následné zkrácené výpovědní lhůtě, která začíná běžet den po podání elektronické výpovědi do 6.4.2020, předají v dohodnutém termínu s pracovnicí KaM paní Evou  Gašpierikovou vyklizenou ubytovací kapacitu, odevzdají klíče, prádlo a vyrovnají všechny své závazky. Kolejné v měsíci, v němž je předčasně ukončeno ubytování, se  uhradí k  termínu předání ubytovací kapacity dle  platného ceníku pro  neúplný  měsíc.  Použití tohoto institutu předčasného ukončení Smlouvy o ubytování ve zkrácené výpovědní lhůtě je  možné pouze při splnění všech výše  uvedených  podmínek,  jinak platí smluvní podmínky uzavřené ubytovací smlouvy.

Studentům  ubytovaným  na  koleji FPF SU,  kteří chtějí pobývat  mimo koleja nepodají předčasnou výpověď, se snižuje kolejné na 50% původní výše do odvolání za následujících podmínek. Platby  kolejného za  předchozí období ubytování musí být  plně uhrazeny a nepřítomnost studenta na  koleji musí být  oznámena elektronicky  do 6.4.2020 na  adresu eva.gaspierikova@fpf.slu.cz.  Platba  sníženého kolejného je  platná zpětně od  1.4.2020 potom to oznámení o  nepřítomnosti studenta na  koleji.  Snížené kolejné musí být  hrazeno v termínu dle  uzavřené smlouvy o ubytování.  Při  nedodržení uvedených  podmínek zůstávákolejné v původní výši. Návrat studenta v režimu sníženého kolejného na ubytování bude oznámen elektronicky  na  adresu eva.gaspierikova@fpf.slu.cz.  V období čerpání slevy kolejného se nebudou studenti využívající tuto slevu zdržovat v prostoru koleje a jejich vstup na kolej bez předchozí dohody s ubytovatelem bude brán jako projev vůle studenta využívat ubytování na koleji FPF SU v plném rozsahu, takže těmto studentům bude od měsíce vstupu účtováno kolejné vplné výši.

Studentům, kteří se rozhodnou předčasně Smlouvu o ubytování vypovědět, nelze garantovat zajištění stejného lůžka při podání jejich další žádosti o ubytování v tomto akademickém roce v případě obnovení přímé výuky.

Studenti, kteří zůstávají ubytováni na koleji FPF, hradí cenu za ubytování ve stávající výši kolejného.