INFORMACE O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, ZMĚNĚ FORMY JEJICH PŘEDKLÁDÁNÍ A O STÁTNICÍCH

  • Ondřej Honka
  • 15.04.2020
Dovolte, abychom Vás informovali o opatřeních přijatých Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě, které se týkají závěrečných prací (bakalářská práce/diplomová práce) a státních závěrečných zkoušek.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
Termín pro odevzdání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce, stanovený v harmonogramu státních závěrečných zkoušek v akad. roce 2019/2020 k 24. 4. 2020, se prodlužuje k 4. 5. 2020.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
Termín pro odevzdání závěrečných prací, stanovený v harmonogramu státních závěrečných zkoušek v akad. roce 2019/2020 k 24. 4. 2020, se prodlužuje k 4. 5. 2020.

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
Závěrečné práce odevzdávané do 4. 5. 2020 budou předkládány výhradně elektronickou cestou, tj. student vloží elektronickou verzi práce do IS SU. Vedoucí příslušného ústavu/institutu následně zajistí prostřednictvím sekretariátu vytištění 1 exempláře této práce a opatření razítkem. Elektronická verze poslouží také vedoucím a oponentům závěrečných prací jako podklad pro vypracování posudku. Vedoucí a oponenti odevzdají posudky k těmto závěrečným pracím standardně elektronicky a také vytištěné a podepsané. 

Tištěnou verzi práce student odevzdá až u obhajoby, a to pouze v případě, že státní závěrečné zkoušky budou probíhat standardní formou; v případě, že budou probíhat distanční formou, studenti tištěnou verzi práce odevzdávat nebudou.

TERMÍNY A FORMA KONÁNÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Termíny konání státních závěrečných zkoušek předpokládáme v souladu s harmonogramem, případně, nedovolí-li to epidemiologická situace, nejdříve 21 dnů od obnovení přímé výuky na vysokých školách, resp. běžného provozu na fakultě; termíny budou zavčasu sděleny. K případnému posunutí termínu konání státních závěrečných zkoušek mimo harmonogram pro AR 2019/2020 může ve výjimečných případech dojít pouze na základě rozhodnutí děkana FPF SU. Současně informujeme, že vzhledem k obecné situaci ještě není rozhodnuto o formě průběhu státních závěrečných zkoušek.

V Opavě 15. 4. 2020


Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti