Důležité informace pro studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

  • Peter Mlích
  • 02.04.2020
.

Vážené studentky, vážení studenti,
vzhledem ke stávajícímu epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o následujícím:

 

VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU AKAD. ROKU 2019/2020 A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ STUDIA

Po dobu platnosti Rozhodnutí rektora č. 8/2020, včetně jeho změn, a Rozhodnutí děkana č. 2/2020, včetně jeho změn, bude výuka předmětů probíhat výhradně distanční formou s využitím např. e-learningu, elektronických studijních materiálů ad. Komunikace vyučujících se studenty bude probíhat výhradně elektronickou formou. Termíny pro plnění povinností v letním semestru se řídí platným fakultním harmonogramem. Forma ověření znalostí potřebných k zakončení předmětů (zkoušky, zápočty) bude stanovena v závislosti na dalším vývoji epidemiologické situace Viz Informace k harmonogramu letního semestru akad. roku 2019/2020 na webu FPF SU https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/971


STÁTNICE A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Forma předkládání závěrečných prací a forma průběhu státních závěrečných zkoušek zůstávají zachovány a jejich případné změny budou přijaty s ohledem na vývoj epidemiologické situace s dostatečným předstihem. Termíny konání státních závěrečných zkoušek předpokládáme v souladu s harmonogramem, případně, nedovolí-li to epidemiologická situace, nejpozději do 21 dnů od obnovení přímé výuky na vysokých školách. Viz Informace k harmonogramu letního semestru akad. roku 2019/2020 na webu FPF SU https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/971


PROMOCE ABSOLVENTŮ

Případná změna termínu promocí bude oznámena s dostatečným předstihem.


ZMĚNY V ZÁPISU PŘEDMĚTŮ

Pokud některý ze studentů vyhodnotí svůj individuální studijní plán pro letní semestr a shledá, že obsahuje nadpočetné předměty, může požádat o jejich odepsání s tím, že tím nebude ohroženo úspěšné splnění počtu kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku.

Žádost o změnu zápisu bude možno podávat prostřednictvím elektronické žádosti v IS SU v nejbližším možném termínu po její aktivaci, nejpozději 30. 4. 2020.

 

POPLATKY ZA STUDIUM, STANDARDNÍ DOBA STUDIA

MŠMT připravuje legislativní kroky, které by měly vést ke změnám při započítávání doby studia v období tzv. „narušeného studia“ ve vztahu ke stanovení poplatků za studium a stanovení standardní, resp. maximální doby studia ve prospěch studentů. O podrobnostech budeme průběžně informovat.

 

PRAXE

 V této záležitosti nechť se studenti obracejí přímo na vedoucí příslušných ústavu, v jejichž gesci praxe probíhají.


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termín pro podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 pro všechny studijní programy/obory byl prodloužen do 31. 5. 2020 vč. Případné návazné změny v harmonogramu přijímacího řízení pro bakalářský i navazující magisterský typ studia budou oznámeny s dostatečným předstihem, podle vývoje epidemiologické situace v ČR. Podmínky příjímacích zkoušek pro všechny typy studia zůstávají zachovány, viz Podmínky přijímacího řízení:

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni

 

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH

Podmínky ubytování upravuje podrobněji Opatření k předčasnému ukončení Smlouvy o ubytování a poskytnutí slevy kolejného na kolejích Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na webu FPF SU https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/977


KNIHOVNA SLEZSKÉ UNIVERZITY, PRACOVIŠTĚ OPAVA

Knihovna Slezské univerzity, pracoviště Opava zůstává uzavřena. Na svých webových stránkách však zpřístupňuje jak své elektronické informační zdroje, tak i zdroje dalších knihoven. Viz web univerzitní knihovny https://www.slu.cz/slu/cz/ukuvod.

Například Národní knihovna zpřístupnila pro studenty VŠ svou digitální knihovnu, a to i publikace, které jsou za běžných okolností zamčené. Není třeba žádná registrace ani potvrzení o studiu: http://kramerius-vs.nkp.cz/ (lze vyhledávat fulltextově).