Studentské závěrečné práce

  • Peter Mlích
  • 26.08.2019
.

Formální náležitosti studentských závěrečných prací (bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační) se   na Ústavu archeologie (dále ÚA) řídí materiálem : „ Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzty v Opavě, Filozoficko –přírodovědecké fakulty v Opavě“, vydaným děkanem fakulty 1. 10. 2010, dostupným na Metodický pokyn pro úpravu závěrečných prací . S ohledem na specifiku archeologických studijních oborů však ÚA   v některých   ohledech upřesňuje (v duchu možnosti, dané v  „Pokynu etc.“): :

1. Způsob citování:

Bibliografické a jiné citace se uvádějí zásadně v textu, bibliografické poznámky pod čarou nejsou přípustné. Bibliografické a jiné citace mohou být ovšem částí   věcných poznámek pod čarou, které přípustné jsou. Způsob citování si může student zvolit sám podle aktuálního způsobu citování v jednom ze tří základních českých archeologických časopisů: „Památky archeologické“, Praha   nebo   „Archeologické rozhledy“, Praha nebo   „Pravěk (Nová řada)“, Brno, musí ho však dodržovat důsledně.

2. Přílohy:

Součástí   příloh jsou vždy katalogy, mapy, fotografická a kresebná dokumentace terénních situací a fotografická a kresebná dokumentace movitých přímých pramenů (nálezů) .Jsou vždy uvedeny v seznamu příloh. Každá jednotlivá příloha (tabulka, obrázek, mapa, plán, fotografie) musí mít úplná legenda, vč. pořadového čísla. V textu mohou být jako ilustrace (tzn. nenahrazují text) na vhodném místě (obvykle v blízkosti statistických     údajů, podaných příp. i tabelárně)   grafy. Také ty musejí být pořadově číslovány a mít úplná legenda.

3. Rozsah prací:

Minimální rozsah (textové části, bez započtení příloh):
Bakalářská práce =40 stran.
Diplomová práce = 80 stran,
Rigorózní práce = 100 stran.
Disertační práce = 120 stran.
Maximální rozsah není stanoven, měl by být adekvátní tématu. Rozsah příloh není stanoven, měl by být adekvátní tématu.

V Opavě,   22.8. 2019Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. v.r.
Vedoucí Ústavu archeologie

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality