Hyde Park informačních profesionálů v Opavě

  • Kamila Návratová
  • 01.07.2021
Hyde park informačních profesionálů je dnes už tradiční prostor pro setkávání studentů knihovnictví s vybranými odborníky z praxe na půdě Slezské univerzity. Pandemická situace v minulém a letošním roce a on-line výuka přinesla změnu, a to možnost otevřít virtuální akci široké veřejnosti. I do budoucna plánujeme, aby otevřená a dostupná všem zájemcům zůstala.
Hyde Park informačních profesionálů je volitelným předmětem, který si lze v rámci studia knihovnictví zapisovat opakovaně. Umožňuje to proměnlivá skladba hostů, zvaných odbornic a odborníků z praxe, kteří se studentkami a studenty sdílí své profesní a někdy také životní zkušenosti. Jde o určité nahlédnutí do různorodých možností uplatnění, které mají absolventi oboru, a také pohled do zákulisí velmi pestré a zajímavé práce, se kterou se mohou setkat. Nová podoba Hyde Parku, který se v akademickém roce 2020/2021 přesunul do virtuálního prostoru,  spočívala jednak v duelech dvou zajímavých hostů, kteří nejprve krátce představili svá témata, aby je pak v závěrečné části ještě společně rozvinuli v moderované diskusi. Každého setkání se zúčastnily desítky hostů a také proto si určitě přejeme jeho otevřenou formu a tematickou pestrost zachovat i do budoucna. 

Prvními přednášejícími Hyde Parku byli v letošním akademickém roce na podzim PhDr. Zuzana Šidlichovská, PhD., která se věnuje problematice řízení lidí a ochrany osobních údajů ve společnosti Jablotron, a Ing. Petr Očko, PhD., náměstek ministra průmyslu a obchodu, který se zabývá mimo jiné digitální ekonomikou. Propojovacím tématem prvního setkání bylo tentokrát přiblížení dvou zkratek, se kterými se knihovny už běžně setkávají – GDPR a AI. Druhý Hyde Park virtuálně navštívili PhDr. Vít Richter, který představil Národní knihovnu České republiky, a Mgr. Miroslava Sabelová, která stojí v čele Knihovny města Ostravy. Mluvili spolu nejen o tom, jak se liší a v čem jsou naopak podobné národní a městská knihovna, ale také sdíleli své zkušenost s profesních sdružení, zejména ze SKIP. V předvánočním Hyde Parku jsme propojovali minulost s budoucností, psané kulturní dědictví s dětským čtenářstvím. PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR mluvila o tom, co obnáší výzkum v oblasti psaného kulturního dědictví a bibliografie, Mgr. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představila Centrum dětského čtenářství a jeho aktivity zaměřené na děti a jejich rodiče. Lednový Hyde Park byl zaměřen na téma univerzitních knihoven. PhDr. Hana Landová, Ph.D., předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR, o univerzitních knihovnách mluvila především z pohledu zájmové asociace, která mimo jiné u nás přispěla k rozvíjení informační gramotnosti nejen na vysokých školách. Ona sama pak navíc působí také jako ředitelka knihovny na České zemědělské univerzitě v Praze. PhDr. Ondřej Fabián přiblížil činnost knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v jejímž čele stojí. Kromě také přednáší na Slezské univerzitě a věnuje se mimo jiné problematice otevřeného přístupu k informacím. Na únorovém Hyde parku vystoupili společně dva hosté ze Slovenska, a to PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.,která se věnuje výzkumu v oblasti čtenářské gramotnosti a dětského čtenářství, a doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD., který mimo jiné jako jeden z prvních uskutečnil průzkum informační gramotnosti studentů v době pandemie a lockdownu. Oba působí na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a Pavel Rankov je rovněž uznávaným spisovatelem.

Po pauze se Hyde Park vrátil v letním semestru přednáškou PhDr. Petry Večeřové, Ph.D.,  na téma Databáze České literární osobnosti jako jedna z částí ČLB aneb biografistika není detektivka: praktické informace a případové studie. Úspěch mělo také téma dětského čtení a čtenářství, proto se na Hyde Park ještě jednou objevily také PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., a Mgr. Pavlína Lišovská. Společně se zaměřily na dětské čtenářství na Slovensku a v České republice. Zatímco slovenský vstup byl výzkumný a teoretický, český ukázal širokou škálu zajímavých programů, akcí či aktivit na podporu dětského čtení. Celý akademický rok pak završilo poslední setkání, které se opět točilo kolem tématu umělé inteligence. Tentokrát však šlo o výsledky studentské soutěže o nejlepší esej, kterou tři vítězové (dvě studentky a jeden student) krátce představili všem zúčastněným. Každý z vítězů přistoupil k řešení zadání ze zcela jiného úhlu pohledu a všem byla odměnou nejen zpětná vazba od vyučujících a hostů, ale také věcné ceny od firmy TOVEK, Moravskoslezské vědecké knihovny a Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU. Informace i dalších plánovaných přednáškách i dalších akcích najdou zájemci vždy na stránkách Opavský knihovník, což je společná značka všech, kteří se na výuce knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě podílejí. O Hyde parcích informačních profesionálů se dočtete také v oborovém časopise DUHA