Jednání Vědecké rady poprvé online

  • Kamila Návratová
  • 22.04.2021
Ve čtvrtek 22. 4. 2021 zasedla Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Jednání se poprvé konalo online, a to prostřednictvím MS Teams. Významnými body na programu byla dvě habilitační řízení.
Svou habilitační práci obhajoval PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., historik z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Doktor Svoboda zpracoval svou habilitační práci na téma Jan Karel Rohn (1711-1779). Teolog barokní doby mezi historií a lingvistikou. 
Jako druhý habilitant předstoupil před komisi taktéž virtuálně. Mgr. Aleš Binar, Ph.D. z Katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, obhajoval svou práci týkající se bitvy o Moravskou Ostravu a 1. tankovou armádu.
Oba habilitanti ve svých obhajobách práce uspěli a Vědecká rada FPF SU doporučila děkance fakulty, aby návrh na jmenování obou uchazečů docentem předložila k rozhodnutí rektorovi Slezské univerzity.